Gedragsregels


Gedragsregels voor alle leden en bezoekers.

 • Accepteren en respecteren van de ander zoals hij is. Geen discriminatie. Iedereen telt mee binnen onze sportvereniging
 • Rekening houden met de grenzen die de ander aangeeft
 • Anderen geen schade berokkenen
 • Geen misbruik van machtspositie
 • Geen buitensluiten van personen
 • Geen vechten, bedreiging of vernielzucht
 • Geen pesten, uitlachen of roddelen
 • Ongewenste seksueel getinte aandacht wordt niet getolereerd. Hieronder valt ook ongewenst seksueel getinte opmerkingen of ongewenst contact
 • Iedereen spreekt elkaar aan wanneer bovenstaande gedragsregels worden overtreden.

 
Gedragsregels spelers

Van alle spelers wordt zowel binnen als buiten het veld naast gedisciplineerd gedrag, goede omgang- en fatsoensnormen verwacht:

 • Respect voor elkaar
 • Accepteren van beslissingen
 • Geen discriminatie
 • Geen vernielzucht/diefstal
 • Niet provoceren uitdagen
 • Nakomen van afspraken
 • Geen agressief gedrag in woord en daad.


Voor de trainer/coach/jeugdleider:

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Sexuele Intimidatie tegenover de sporter
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat bovenstaande regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

Rondom de wedstrijd:

 • Maak leden attent op het begrip Fair Play en het belang ervan.
 • Trainers/coaches hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich hier ook naar te gedragen, zowel tijdens het trainen/coachen als tijdens hun eigen wedstrijden.
 • Trainers/coaches dienen ongeoorloofd gedrag van hun spelers te corrigeren.
 • Trainers/coaches dienen dit thema voor de wedstrijd ter sprake te brengen.
 • Ontvang de tegenpartij zoals u zelf ook ontvangen zou willen worden.
 • Begeleid de tegenpartij naar het betreffende kleedlokaal, informeer hen over het veld waarop de wedstrijd gespeeld wordt.
 • Stel de begeleider van het team voor aan de scheidsrechter en maak afspraken over het in te vullen wedstrijdformulier.
 • Meldt de trainer/coach van de tegenpartij dat u er prijs op stelt dat de teams elkaar voor (en na) de wedstrijd een hand geven.
 • Zorg dat alle formaliteiten na de wedstrijd geregeld worden.
 • Nodig hen uit in de kantine en biedt de begeleider een drankje aan.
 • Neem afscheid van uw gasten.


Gedragsregels ouders

 Wij verwachten van de ouders:

 • positieve belangstelling, ondersteuning en stimulering van uw zoon/dochter.
 • een sportieve houding ten opzichte van eigen spelers en begeleiders.
 • een sportieve houding ten opzichte van tegenstanders, ouders en begeleiders hiervan.
 • respecteer beslissingen van de leiding van uw team.
 • Laat het coachen over aan de coach/trainer/leider.
 • Wanneer er een afscheiding geplaatst is ga hier dan achter staan. Zo hebben de coaches ook de ruimte om aanwijzingen te geven.
 • De banken zijn bestemd voor de teams en hun coaches. Dus niet voor de supporters.
 • Gebruik geen tactische kreten bij de jongste jeugd, zij hebben het al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander
 • Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos, de volgende keer beter
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen
 • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren